ლექსიკონი - ა


ავანსი (avansi)
ფულადი თანხა, რომლებიც გაიცემა წინასწარ შემდგომი გადახდის ანგარიშში

სრულად

ავიზო (avizo)
it avviso - ფინანსური უწყება, რომლითაც ატყობინებენ მიმღებს მისთვის საქონლის, ფულის ან თამასუქის გაგზავნას;

სრულად

ანგარიში (angarishi, account)
(account, bank account) - ბანკში იურიდიულ ან ფიზიკურ პირთა სახელზე არსებული მონაცემები

სრულად

აქცია (aqcia)
ინვესტიცია, რომელიც ქმნის საკუთრების უფლებას დაწესებულებაზე ან საინვესტიციო ფონდში.

სრულად

ამონაწერი, საბანკო ( amonaweri, sabanko)
ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან, რომელიც ასახავს ანგარიშზე განხორციელებულ ოპერაციებს (ძირითადად: შემოსავალი, გასავალი)

სრულად

ანაბარი (anabari)
ნებისმიერი საბანკო დაწესებულების შემნახველ სალაროში შეტანილი ფული.

სრულად

აქციზი aqcizi
ფრანგული სიტყვა accise

სრულად