რას ნიშნავს გადავადება (gadavadeba)?


გადავადება (gadavadeba) - გადასხდელი თანხის ვადის გადაწევა

თანხის გადახდის გადავადება ხდება შეთანხმებული საფასურის სანაცვლოდ. გადავადების შედეგად ხდება ვადის გადაწევა, რომელშიც მოვალეს უწევდა ამა თუ იმ საკრედიტო ვალდებულების დაფარვა ან შესატანის გაკეთება