ლექსიკონი - დ


დივიდენდი (dividendi)
დაწესებულების შემოსავლის ნაწილი, რომელსაც იღებს აქციონერი, დივიდენდი წარმოადგენს ინვესტიციებისგან აქციონერის მიერ მიღებულ შემოსავალს

სრულად

დოლარი (dolari, dollar, dolar)
ვალუტის დასახელება

სრულად

დევალვაცია (devalvacia)
ფულის რეფორმა

სრულად

დარიცხული ჯარიმა (daricxuli jarima)
დარიცხული ჯარიმა - არის იმ თანხის ოდენობა, რომელიც უკვე წარმოიშვა ვადაგადაცილებული დღეების გამო

სრულად