რას ნიშნავს დარიცხული ჯარიმა (daricxuli jarima)?


დარიცხული ჯარიმა (daricxuli jarima) - დარიცხული ჯარიმა - არის იმ თანხის ოდენობა, რომელიც უკვე წარმოიშვა ვადაგადაცილებული დღეების გამო

დარიცხული ჯარიმა - არის იმ თანხის ოდენობა, რომელიც უკვე წარმოიშვა  ვადაგადაცილებული დღეების გამო და ერიცხება არსებულ ვალდებულებას ზემოდან.