ლექსიკონი - ზ


ზღვრული დანახარჯი (zghvruli danaxarji)
მთლიანი დანახარჯის ნამატი

სრულად

ზღვრული პროდუქტი (zghvruli produkti)
პროდუქციის ნამატი

სრულად

ზღვრული პროდუქტის კლებადობა (zghvruli produktis klebadoba)
ფაქტორების ზღვრული პროდუქტისა და წარმოებული საქონლის ფასის ნამრავლი

სრულად

ზღვრული პროდუქტის ღირებულება (zghvruli produktis ghirebuleba)
ფაქტორების ზღვრული პროდუქტისა და წარმოებული საქონლის ფასის ნამრავლი

სრულად

ზღვრული სარგებლიანობა (zghvruli sargeblianoba)
პროდუქტის დამატებითი ერთეულის მოხმარებით მიღებული კმაყოფილება

სრულად