რას ნიშნავს ზღვრული პროდუქტის კლებადობა (zghvruli produktis klebadoba)?


ზღვრული პროდუქტის კლებადობა (zghvruli produktis klebadoba) - ფაქტორების ზღვრული პროდუქტისა და წარმოებული საქონლის ფასის ნამრავლი

ფაქტორების ზღვრული პროდუქტისა და წარმოებული საქონლის ფასის ნამრავლი