რას ნიშნავს ზღვრული პროდუქტის ღირებულება (zghvruli produktis ghirebuleba)?


ზღვრული პროდუქტის ღირებულება (zghvruli produktis ghirebuleba) - ფაქტორების ზღვრული პროდუქტისა და წარმოებული საქონლის ფასის ნამრავლი

ფაქტორების ზღვრული პროდუქტისა და წარმოებული საქონლის ფასის ნამრავლი