ლექსიკონი - ი


იურიდიული პირი (iuridiuli piri)
იურიდიული პირი - სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნილი, საკუთარი ქონების მქონე ორგანიზებული წარმონაქმნი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ.

სრულად

ინფლაცია (inflacia)
ინფლაცია ლათინურად - inflatio ანუ, "გაბერვა" ნიშნავს ფულის გაუფასურებას, ის შემთხვევა არის როდესაც ბრუნვაში უშვებენ უფრო მეტ ფულს, რაც საჭიროა საბაზრო მოთხოვნილებებისთვის

სრულად

იპოტეკური სესხი (ipotekuri sesxi)
იპოტეკური სესხი წარმოადგენს გრძელვადიან მიზნობრივ სესხს, რომელიც არის უზრუნველყოფილი უძრავი ქონებით.

სრულად

ინვესტიცია (investicia)
კაპიტალურ მოწყობილობებზე, მარაგებსა და შენობებზე გაწეული ხარჯები, საოჯახო მეურნეობის მიერ, ახალი საცხოვრებლის ჩათვლით.

სრულად

ინფლაციის დონე ( inflaciis done)
ფასის ინდექსის პროცენტული ცვლილება წინა პერიოდთან შედარებით

სრულად

ინფლაციის გადასახადი ( inflaciis gadasaxadi )
შემოსავალი, რომელსაც მთავრობა იღებს ფულის გამოშვების გზით

სრულად

ინფლაციული ეფექტიანობა (inflaciis efeqtianoba )
კაპიტალის ფასების დახასიათება, რომელიც რაციონალურად ასახავს მთელ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას

სრულად