რას ნიშნავს ინვესტიცია (investicia) ?


ინვესტიცია (investicia) - კაპიტალურ მოწყობილობებზე, მარაგებსა და შენობებზე გაწეული ხარჯები, საოჯახო მეურნეობის მიერ, ახალი საცხოვრებლის ჩათვლით.

ინვესტიცია