რას ნიშნავს ინფლაცია (inflacia)?


ინფლაცია (inflacia) - ინფლაცია ლათინურად - inflatio ანუ, "გაბერვა" ნიშნავს ფულის გაუფასურებას, ის შემთხვევა არის როდესაც ბრუნვაში უშვებენ უფრო მეტ ფულს, რაც საჭიროა საბაზრო მოთხოვნილებებისთვის

ინფლაცია - ეკონომიკაში ფასთა საერთო დონის ზრდა საბაზო მსყიდველობითუნარიანობის დონეასთან მიმართებაში. ინფლაციაში ასევე მოიაზრება ფულის მსყიდველობითუნარიანობის კლება. მსოფლიო ეკონომიკის ზოგიერთ მოდელში ის უდრის მოთხოვნის ვარდნას ან ფულის მიწოდების ზრდას. ინფლაცია დეფლაციის საწინააღმდეგოა და მისი ანტონიმია.