რას ნიშნავს ინფლაციული ეფექტიანობა (inflaciis efeqtianoba ) ?


ინფლაციული ეფექტიანობა (inflaciis efeqtianoba ) - კაპიტალის ფასების დახასიათება, რომელიც რაციონალურად ასახავს მთელ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას

,