ლექსიკონი - პ


პირგასამტეხლო (pirgasamtexlo)
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, (417-ე მუხლი)

სრულად