რას ნიშნავს პირგასამტეხლო (pirgasamtexlo)?


პირგასამტეხლო (pirgasamtexlo) - საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, (417-ე მუხლი)

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, (417-ე მუხლი), პირგასამტეხლო - მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული თანხა, რომელიც მოვალემ უნდა გადაიხადოს ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შერსრულებისთვის.