ლექსიკონი - ს


სესხი (sesxi, krediti)
(bank loan) ბანკის ფულადი სახსრები, რომლებიც კრედიტის სახით არის გაცემული და რომლებზეც გადაიხდება პროცენტი.

სრულად

სესხი ონლაინ (sesxi online, onlain, krediti)
სესხი, რომელიც გაიცემა ინტერნეტის საშუალებით, ძირითადი თავისებულებაა მაღალი პროცენტი, მაგრამ სესხი საჭირო დროს და ადგილას, სწრაფად და კომფორტულად, რიგ შემთხვევებში ონლაინ სესხი შეიძლება ასევე იყოს უპროცენტო.

სრულად

საბაზისო პუნქტი (sabaziso punqti)
პროცენტის ერთი მეასედი წილი - 0.01%

სრულად

საიდენტიფიკაციო ნომერი (კოდი, saindentifikacio nomeri, kodi) ს/კ
შემოკლებით ს/კ რეგისტრაციის შედეგად სუბიექტს ენიჭება უნიკალური და მუდმივი საიდენტიფიკაციო ნომერი.

სრულად

სალარო (salaro)
სალარო - ოთახი, სადაც ხდება ფულის მიღება, ასევე აპარატი, რომელშიც ხდება ფულის შენახვა

სრულად

საპროცენტო განაკვეთი (saprocento ganakveti)
პროცენტში გამოხატული საფასური კრედიტისთვის

სრულად

სამომხმარებლო სესხი (samomxareblo sesxi)
სამომხარებლო სესხი წარმოადგენს კრედიტს, რომელიც გაიცემა პირადი მოხმარების მიზნებისთვის გარკვეული ნივთის ან მომსახურების შესაძენად.

სრულად

საშეღავათო პერიოდი (sasheghavato periodi)
საშეღავათო პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც დავალიანების სრულად დაფარვის შემთხვევაში ათვისებულ თანხას არ ერიცხება პროცენტი.

სრულად