რას ნიშნავს სალარო (salaro)?


სალარო (salaro) - სალარო - ოთახი, სადაც ხდება ფულის მიღება, ასევე აპარატი, რომელშიც ხდება ფულის შენახვა

სალარო - 1. შენობა ან ოთახი, სადაც ხდება ფულის მიღება, შენახვა ან გაცემა. ასევე იხმარება როგორც წარმოების დაწესებულების ნაღდი ფულის აღმნიშვნელი ტერმინი "სალაროს გადაბარება".
2. ყუთი ან აღჭურვილობა სადაც ინახება ფული, განძი ან სხვა ძვირფასეულობები.