რას ნიშნავს საპროცენტო განაკვეთი (saprocento ganakveti)?


საპროცენტო განაკვეთი (saprocento ganakveti) - პროცენტში გამოხატული საფასური კრედიტისთვის


საპროცენტო განაკვეთი - ერთი წლის განმავლობაში დადგენილი საფასური კრედიტისთვის. პროცენტის გადახდა ხდება ნასესხები კაპიტალის გადახდის ანდა დაბრუნების მომენტში.