ლექსიკონი - ფ


ფულის ბრუნვის სიჩქარე (fulis brunvis sichqare)
სიჩქარე,რომლითაც ფული ხელიდან ხელში გადადის

სრულად

ფულის ემისია (fulis emisia)
მიმოქცევაში ფულის გამოშვება, რაც ფულის მასის რაოდენობის ზრდას იწვევს

სრულად

ფულის მიწოდება
ეკონომიკაში არსებული ფულის რაოდენობა

სრულად

ფულის რაოდენობრივი თეორია (fulis raodenobrivi teoria)
ეს არის თეორემა, რომლის თანახმად ფულის რაოდენობა განსაზღვრას ფასების დონეს, ხოლო ფულის რაოდენობის ზრდის ტემპი- ინფლაციის დონეს

სრულად

ფინანსური ბაზრები (finansuri bazrebi)
ფინანსური ინსტიტუტები, რომელთა მეშვეობითაც დაზოგვის მსურველებს შეუძლიათ პირდაპირ მიაწოდონ ფინანსური სახსრები სესხების მსურველებს

სრულად

ფინანსური სისტემა (finansuri sistema )
ეკონომიკაში არსებული ინსტიტუტების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს ერთი პიროვნების დანაზოგისა და მეორე პიროვნების ინვესტიციების დაკავშირებას

სრულად

ფინანსური შუამავლები ( finansuri shuamavlebi )
ფინანსური ინსტიტუტები, რომელთა მეშვეობითაც დაზოგვის მსურველებს შეუძლიათ არაპირდაპირ მიაწოდოთ ფული სესხების მსურველებს

სრულად

ფისკალური პოლიტიკა ( fiskaluri politika )
სახელმწიფოს მიერ გადასახადების აკრეფისა და მათგან მიღებული შემოსავლების ხარჯვის ღონისძიებათა ერთობლიობა

სრულად