რას ნიშნავს ფისკალური პოლიტიკა ( fiskaluri politika )?


ფისკალური პოლიტიკა ( fiskaluri politika ) - სახელმწიფოს მიერ გადასახადების აკრეფისა და მათგან მიღებული შემოსავლების ხარჯვის ღონისძიებათა ერთობლიობა

,