რას ნიშნავს ფულის ემისია (fulis emisia) ?


ფულის ემისია (fulis emisia) - მიმოქცევაში ფულის გამოშვება, რაც ფულის მასის რაოდენობის ზრდას იწვევს

მიმოქცევაში ფულის გამოშვება, რაც ფულის მასის რაოდენობის ზრდას იწვევს