რას ნიშნავს ფულის რაოდენობრივი თეორია (fulis raodenobrivi teoria) ?


ფულის რაოდენობრივი თეორია (fulis raodenobrivi teoria) - ეს არის თეორემა, რომლის თანახმად ფულის რაოდენობა განსაზღვრას ფასების დონეს, ხოლო ფულის რაოდენობის ზრდის ტემპი- ინფლაციის დონეს

.