რას ნიშნავს ღირებულების საზომი?


ღირებულების საზომი - - ერთეული

- ერთეული, რომელსაც ადამიანები იყენებენ ფასების განსაზღვრისა და ვალების აღრიცხვისათვის