ლექსიკონი - ჯ


ჯარიმა (jarima)
ამ შემთხვევაში ფულადი ჯარიმა, რომელიც წესდება კომერციული საფინანსო ორგანიზაციის მიერ.

სრულად