რას ნიშნავს ჯარიმა (jarima)?


ჯარიმა (jarima) - ამ შემთხვევაში ფულადი ჯარიმა, რომელიც წესდება კომერციული საფინანსო ორგანიზაციის მიერ.

ამ შემთხვევაში ფულადი ჯარიმა, რომელიც წესდება კომერციული საფინანსო ორგანიზაციის მიერ.
ჯარიმის ოდენობა დამოკიდებულია ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობაზე.