ლექსიკონი - ჰ


ჰეჯირება
ნიშნავს რისკების შემცირებას, თავის დაზღვევას დანაკარგებისგან, რომელიც გამოწვეულია ხელშეკრულების დადებისას გათვალისწინებული პირობების არახელსაყრელი ცვლილებებით. როგორც წესი, ჰეჯირების ობიექტია საქონელი (პროდუქტი) ან ფინანსური აქტივი (აქცია, ობლიგაცია, ვალუტა). ფორექსზე ასეთი აქტივის როლში გვევლინება ვალუტა. ფორექსზე ჰეჯირება ხორციელდება ისე, რომ რომელიმე კონკრეტული აქტივის ფასის უკუ მოძრაობა, შესაბამისი პარამეტრებით, კომპენსირებული იქნას ჰეჯირებული აქტივის ფასის მოძრაობით.

სრულად