ონლაინ სესხი OKCREDIT.GE - სესხის აღება, კომპანიის შესახებ

OKCREDIT.GE

თანხა

50 - 700 ლარი

ვადა

5-30 დღე

პირველადი პროცენტი

5.85%

პროცენტი განმეორებით სესხზე

პირველი სესხის მაქსიმუმი

300 ლარი

ასაკი

21 წელი

პრიორიტეტი

სამუშაო საათები: 10:00 - 19:00 ორშაბათიდან პარასკევამდე შაბათს 10:00 - 14:00

OKCREDIT.GE - ის შესახებზოგადად კომპანიის შესახებ

შ.პ.ს ავენტუს ჯორჯია წარმოადგენს Aventus Group-ის წარმომადგენლობას საქართველოში, რომლის ძირითად პროდუქტს წარმოადგენს ონლაინ სესხები. შ.პ.ს ავენტუს ჯორჯია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დარეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, რომელიც დარეგისტრირდა 2015 წლის 4 დეკემბერს, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსი მიერ. საიდენტიფიკაციო ნომერი : 404504675. ფაქტიური მისამართი : თბილისი, აფაქიძის N11 ტელ : 2-19-43-43.  შ.პ.ს  ავენტუს ჯორჯია გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ 50-დან  700 ლარამდე სესხით, 5-15%მდე, საპროცენტო განაკვეთი იცვლება მსესხებლის მიერ გამოყენებული სესხების რაოდენობის მიხედვით.   ავენტუს ჯორჯიას არ გააჩნია არანაირი ფარული ხარჯი, ყველა პირობა არის გამჭვირვალე. სესხის დროულად დაფარვის შემთცვევაში მსესხებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს სესხი გაზრდილი ლიმიტით. მომხამარებელი თავის მხირვ ვალდებულია დროულად დაფაროს სესხი წინააღმდეგ შემთხვევაში მას სესხზე დაერიცხება პირგასამტეხლო - სესხის ძირი თანხის 1% ვადაგადაცილებულ დღეზე. თუ მომხარებელი ვერ ახერხებს სესხის დროულად დაფარვას უფლება აქვს მოახდინოს სესხის გადავადება.   მომხმარებელმა მხედველობაში უნდა იქონიოს ის ფაქტი, რომ სესხის დაფარვაზე ვადაგადაცილება უარყოფითად აისახება მის საკრედიტო ისტორიაზე.