რას ნიშნავს ავიზო (avizo)?


ავიზო (avizo) - it avviso - ფინანსური უწყება, რომლითაც ატყობინებენ მიმღებს მისთვის საქონლის, ფულის ან თამასუქის გაგზავნას;

„შეტყობინება“ - ფინანსური უწყება, რომლითაც ატყობინებენ მიმღებს მისთვის საქონლის, ფულის ან თამასუქის   გაგზავნას; 

საბანკო დოკუმენტი, ურთიერთანგარიშსწორებაში მომხდარ ცვლილებათა შეტყობინება.