რას ნიშნავს ანგარიში (angarishi, account)?


ანგარიში (angarishi, account) - (account, bank account) - ბანკში იურიდიულ ან ფიზიკურ პირთა სახელზე არსებული მონაცემები

ანგარიში (account, bank account) 1. ბანკში იურიდიულ ან ფიზიკურ პირთა სახელზე არსებული მონაცემები, რომლებიც ასახავენ მათ ფინანსურ ურთიერთობებში მომხდარ ცვლილებებს; 2. საბუღალტრო ანგარიში(ოპერაციების…