რას ნიშნავს აქცია (aqcia)?


აქცია (aqcia) - ინვესტიცია, რომელიც ქმნის საკუთრების უფლებას დაწესებულებაზე ან საინვესტიციო ფონდში.


აქცია (მეორე მნიშვნელობით) - არსებითი სახელი ან ზმნა, რომელიც აღნიშნავს მეწარმის ან დაწესებულების მიერ მიღებულ ქმედებას. ამგვარი ქმედება მოხმარებლისთვის შეიცავს გარკვეული სახის ფასდაკლებას ან შეღავათს პროდუქტზე.