რას ნიშნავს დივიდენდი (dividendi)?


დივიდენდი (dividendi) - დაწესებულების შემოსავლის ნაწილი, რომელსაც იღებს აქციონერი, დივიდენდი წარმოადგენს ინვესტიციებისგან აქციონერის მიერ მიღებულ შემოსავალს
L. dividendum
"გასაყოფი"
კაპიტალისტურ ქვეყნებში: მოგების ნაწილი, რომელსაც იღებენ აქციონერები მათ მიერ დაბანდებული კაპიტალის შესაბამისად.