რას ნიშნავს მოკლევადიანი კრედიტი (moklevadiani krediti)?


მოკლევადიანი კრედიტი (moklevadiani krediti) - კრედიტი, რომლის დაფარვის ვადა 1 წელზე ნაკლებია

მოკლევადიანი კრედიტი წარმოადგენს კრედიტს, რომელიც გაიცემა 1 წელზე ნაკლები ვადით.