რას ნიშნავს მსოფლიო ფასი (msoflio fasi)?


მსოფლიო ფასი (msoflio fasi) - საქონლის ფასი, რომელიც დომინირებს მსოფლიო ბაზარზე

.