რას ნიშნავს ონლაინ სესხი (onlain sesxi, online sesxi)?


ონლაინ სესხი (onlain sesxi, online sesxi) - ინტერნეტის საშუალებით გაცემული სესხი, სწრაფად და მარტივად, თუმცა მაღალი პროცენტით. ძირითადი დანიშნულებაა- სესხი ხელფასამდე. ანუ როგორც ზოგი კომპანი აპიარებს - ნუ გადადებ ცხოვრებას ხელფასამდე

ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციის მიერ გაცემული სესხი ინტერნეტის საშუალებით, პრიორიტეტი არის ის რომ სესხი გაიცემა სწრაფად და მარტივად, თუმცა თავის თავში შეიცავს მნიშნელოვალ რისკს აღნიშნული ფულადი - გასესხებული თანხების გაპრობლემებისა. აღნიშნული ფაქტის დადგომისას ხორციელდება ამომღები ე.წ კოლექტორი ორგანიზაციებისთვის სასესხო ვალდებულების გადაცემა, ხოლო შემდგომ თანხის ამოღების უზრუნველსაყოფად რიგ შემთხვევებში ონლაინ სესხების კომპანიები მიმართავენ ასევე სასამართლოს და გამარტივებულ აღსრულებას.