რას ნიშნავს საბაზისო პუნქტი (sabaziso punqti)?


საბაზისო პუნქტი (sabaziso punqti) - პროცენტის ერთი მეასედი წილი - 0.01%

საბაზისო პუნქტი წარმოადენს პროცენტის ერთ მეასედ წილს, ანუ 0.01%, ეს ტერმინი ხშირად გამოიყენება ცენტრალური ბანკების საპროცენტო განაკვეთების გაზომვისთვისაც. საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება ყოველთვის მოყვანილია საბაზისო პუნქტების გამოყენებით. ანუ თუ საბანკო განაკვეთი 1.15 % -დან გაიზარდა 1.40 % -მდე, მაშინ ამბობენ, რომ მოხდა 25 საბაზისო პუნქტით ზრდა.