რას ნიშნავს სესხი (sesxi, krediti)?


სესხი (sesxi, krediti) - (bank loan) ბანკის ფულადი სახსრები, რომლებიც კრედიტის სახით არის გაცემული და რომლებზეც გადაიხდება პროცენტი.

ბანკის ფულადი სახსრები, რომლებიც კრედიტის სახით არის გაცემული და რომლებზეც გადაიხდება პროცენტი. განასხვავებენ მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან სესხებს.